екскурзии в чужбина

Уважаеми Клиенти,

 

При осъществяването на резервация Вие ще получите информация за предстоящото туристическо пътуване в писмена форма, която, в зависимост от вида на пътуването и включените в пакета услуги, ще съдържа следните точки:

1. цената, обявена в левове, и начина на плащане;

2. използвани транспортни средства;

3. начална и крайна дата на пътуването;

4. начален, краен пункт и маршрут на пътуването;

5. местоположение, категория и вид на средсвата за настаняване;

6. брой на нощувките, включени в туристическото пътуване ;

7. брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;

8. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, краен срок за уведомяване на клиента, когато този брой не е набран;

9. при пътувания в чужбина – общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и санитарните изизсквания, свързани с пътуването;

10. име на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка съгласно чл. 42 от Закона за Туризма

11. информация за условията на Договора за организирано туристическо пътуване с обща цена

 

                                    Договор за организирано туристическо пътуване с обща  цена

  
Днес,....................... г., в град София между:

 

1. АЛЕГРО ТУРС ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски No 60, ет. 1, ап. 4, рег. по ф.д. No 13834 / 2006 г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 175175687, удостоверение за регистрация за туроператор No PKK-01-5775 от 10.01.2007г.; тел.: 02/4804111, тел/факс: 02/9811851, e-mail: info@allegrotours.bg, представлявано от Управителя ТАНЯ БУДУРОВА, от една страна, наричано по долу за краткост ТУРОПЕРАТОР  и

 

2...............................................................................................,ЕГН...........................................,с постоянен адрес: ...................................................................................................................., с л.к. No..................................,издадена на ................................г. от МВР.............................,паспорт No............................,изд. на..................... от ......................, тел.: .........................., факс: .........................., e-mail: .........................................., от друга страна, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ,

 

се сключи настоящия Договор за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ организира и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу съответно възнаграждение туристическо пътуване с обща цена при условията на настоящия договор и съответните приложения към договора.

2. Туристическото пътуване по точка 1 следва да бъде осъществено по маршрут.........................

.........................................................................  в периода...........................................................

3. Продължителността на пътуването е ........ дни, а продължителността на престоя е .......дни.

4.ТУРОПЕРАТОРЪТ настанява ПОТРЕБИТЕЛЯ в ..................................хотел ......................... категория ........ звезди, разположен ........................, брой нощувки: ...........

При непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА, при добросъвестно изпълнение на задълженията си запазва правото си да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ друг хотел.

5. Туристическото пътуване включва: .........................................................................................

6. Минимален брой участници: ......, необходим за осъществяване на пътуването.

 

II. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

7. Общата цена на туристическото пътуване по точка 1 от настоящия договор е в размер на ........... лева.

8. Общата цена включва:

8.1. настаняване/ брой нощувки:............................................................................................

8.2. вид транспорт:.................................................................................................................

8.3. допълнителни услуги:......................................................................................................

8.4. Медицинска застраховка “Медицински разноски при болест и злополука на туриста”. Застраховката е за срок от ……………до………….. Застрахователната сума е ……………лв. Оригинал от застрахователната полица се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди отпътуването.

9. Определената в точка 8 цена може да бъде променяна при условията на точка 13.2. от настоящия договор.

10. В пакетната цена са/ не са включени входни такси за забележителности, билети за корабчета и фериботи или др. под. разходи.

11. Общата цена се заплаща в брой или по банков път, на отделни вноски както следва:

11.1.  почивки: 25% от общата цена - до 2 работни дни след потвърждние на резервацията, останала част от сумата най-късно 14 дни преди датата на отпътуване

11.2.  пътувания със самолет: сумата  на самолетния билет се заплаща в срока упоменат по тарифата на билета; 25% от останалите услуги (хотел, допълнителни услуги) до 2 дни след потвърждение на резервацията; останалата част от сумата най-късно 14 дни преди датата на отпътуване

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

12.1. да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за визовия и паспортния режим, както и информация за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването. Информацията се предоставя в писмен вид и се съдържа в Приложение 2, представляващо неразделна част от договора.

12.2. да отбележи минималния брой участници , необходими за осъществяване на конкретната програма в срок до ..... дни преди началната дата на пътуването

12.3.да застрахова ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му предостави оригинална полица по застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”.

12.4. да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ копие от застраховката по чл. 42 от Закона за туризма, сключена със Застрахователна Компания “Кю Би И Иншурънс Лимитид”, адрес: гр. София, ул. Бачо Киро №26-28-30, застрахователна полица N 0650000123
, покриваща отговорността му като ТУРОПЕРАТОР при неплатежоспособност и несъстоятелност и свързана с разходите по връщането на потребителя до началния пункт на пътуването .

12.5. да предостави информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за името на фирмата или на свой представител в посещаваното място и страна, както и адрес и телефон за контакти, а при липса на представител - данни за установяване на контакт с организации в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднения. В случай, че това е невъзможно да даде на потребителя телефон или факс номер за връзка с ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент.

12.6. да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест и смърт - не по-късно от 7 дни работни дни преди началото на пътуването - настоящият текст по точка 12.6.  заедно с устна информация да се счита за уведомяване .

12.7. когато по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини не могат да се изпълнят част от включените в програмата компоненти, свързани с места за настаняване и допълнителните услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема всички необходими мерки за изпълнение на програмата, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя.В случай, че не може да предприеме подходящи мерки, по независещи от него причини, то той осигурява транспорт на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на отпътуване или възстановява разликата между договорените и действително предоставени туристически услуги.

13. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право:

13.1. да извърши промени в предмета на договора и Програмата, свързани с:

13.1.1. промяна на конкретен хотел, като запази категорията.

13.2. да промени обявената цена за организираното туристическо пътуване, когато това се дължи на промяна на :

13.2.1. стойността на транспортните разходи /летищни и пристанищни такси, гориво, магистрали и фериботи, пътни такси и разрешителни/.

13.2.2. обменният валутен курс, относим към договора, в периода между сключването и отпътуването.

13.2.3.  цената не може да се променя 20 дни преди началната дата на пътуване, освен в случаите когато това е свързано с инфлационни процеси и повишаване на цените на предлаганите услуги в общата цена на организираното пътуване от приемащата страна, съобразно всяка конкретна програма.

13.2.4. цената не може да бъде повишена с повече от 5 на сто.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:

14.1. да заплати пакетната цена на пътуването съобразно сроковете и уговореното в настоящия договор

14.2. да информира писмено ТУРОПЕРАТОРА за всички допълнителни изисквания и услуги, които не са включени в съответната програма.

14.3. да спазва митническите и гранични изисквания на съответните законодателства на посещаваните държави , съобразно всяка програма

14.4. да представи на ТУРОПЕРАТОРА всички необходими документи - валиден задграничен паспорт, нотариално заверени декларации или други необходими документи, когато пътуването е с един родител и непълнолетни деца.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

15.1.  да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това, но не и правата си върху самолетния билет, като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА най-малко в четиринадесетдневен срок от началната дата на пътуването. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с другото лице пред ТУРОПЕРАТОРА по заплащането на пакетната цена и повторното заплащането на извършени в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ разходи, които не могат да бъдат ползвани от третото лице.

15.2. да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за неточно изпълнение на договора, свързано с вида и категорията на транспортните средства , местата за настаняването или храненето , като това може да стане единствено и само по писмен или друг път с техническо средство , което дава възможност уведомлението да бъде възпроизведено на хартиен носител.

 

ІV. ПРОМЕНИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от пътуването по настоящия договор, като в случай на отказ

-от момента на закупуване на самолетните билети тяхната цена не се възстановява;

-от 30 до 15 дни преди отпътуването дължи неустойка в размер на самолетните билети + 20% от цената на хотелското настаняване и допълнителните услуги;

-от 14 до 8 дни преди отпътуването дължи неустойка в размер на самолетните билети + 50% от цената на хотелското настаняване и допълнителните услуги;

-от 7 до 4 дни преди отпътуването дължи неустойка в размер на самолетните билети + 80% от цената на хотелското настаняване и допълнителните услуги;

-по-малко от 3 дни - сумата не се възстановява.

17. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати екскурзията/почивката през времетраенето и по свое желание, всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

18. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ прекрати пътуването преди неговото започване по причина, която не се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последния има правата по точка 19.2. от настоящия договор, освен ако отмяната на пътуването се дължи на:

18.1. непреодолима сила;

18.2. в случай че до .... дни преди началната дата на пътуването не е набран необходимия минимален брой участници за осъществяване на организираното пътуване съгласно точка 8 от настоящия договор.

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да внесе промени в програмата на пътуването, освен посочените в точка 13 на настоящия договор, ако обстоятелства извън неговия контрол наложат това. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като например смяна на курорта, настаняване в база от по-ниска категория или промяна в датата на пътуването. Във всеки такъв случай на значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде незабавно уведомен и може в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването, да избере следните алтернативи:

19.1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

19.2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като избере една от следните възможности:

19.2.1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е в състояние да му предложи такова, или

19.2.2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

19.2.3.  да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявените услуги, или каквото и да е неизпълнение на договора, ако причина за това са военни действия; терористични актове; стачки; епидемии; гражданско неподчинение; природни бедствия; пожар; действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ;действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила; действия на държавни и други органи или други обстоятелства извън контрола на ТУРОПЕРАТОРА /анулиране, промени в разписанието и цените на полети/.

21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на потребителя на определените за отпътуване място и време.

22. В случай, че по време на организирано от ТУРОПЕРАТОРА пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе телесни повреди или причини имуществени щети, последния понася изцяло съответната отговорност за действията си, като всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на съответното лице.

23.   Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представители на ТУРОПЕРАТОРА и пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изисква от представители на ТУРОПЕРАТОРА или от обслужващата фирма съставяне на протокол и в срок от три дни след завръщането си да представи писмена рекламация при нас или в съответната агенция. След съответната проверка, в срок от 30 /тридесет/ дни след постъпването на рекламацията потребителят ще получи нашето писмено становище. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за неизпълнение на настоящия договор бе може да надвишава 100% от стойността на пътуването.

24. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги не се възстановяват.

 

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

25. Специални изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ: ...........................................................................

....................................................................................................................................................

26. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

Настоящият договор, заедно с и приложенията към него, се състави в два еднообразни екземпляра – по една за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

 

 

ТУРОПЕРАТОР:…………………                                                   ПОТРЕБИТЕЛ:………………..